Traducció jurada anglès

OFERIM EL SERVEI DE TRADUCCIÓ JURADA DE I A L’ANGLÈS, REALITZAT SEMPRE PER PROFESSIONALS NATIUS.

La traducció jurada de l’anglès al castellà i del castellà a l’anglès planteja una sèrie de dificultats específiques perquè els paisos de parla anglesa no tenen el mateix sistema jurídic que els de parla hispana: a Espanya regeix el dret continental, mentre que a la major part dels paisos de tradició anglosaxona és vigent el Common Law («Dret comú» o «Dret consuetudinari»). La diferència principal entre ambdós sistemes resideix en el fet que al Common Law pesa més la jurisprudència com a font del dret, i al sistema continental dominen més les lleis.

D’aquesta manera, el Common Law està format per un conjunt de normes no escrites i no promulgades o sancionades, per la qual cosa estan basades en el Dret adjectiu o formal, de caràcter predominantment jurisprudencial. En aquest sistema, són les accions o els procediments judicials davant els tribunals els que donen peu a les decisions judicials, que al seu torn, creen el Dret. La font primària del dret és, per tant, la jurisprudència. Les altres fonts creadores del Dret són les lleis (que poden ser més genèriques i ambigües que les del model continental), el costum i la doctrina.

A causa de totes aquestes diferències i dificultats, la tasca del traductor jurat anglès-castellà ha de ser molt minuciosa, ja que ha de garantir que el text jurat equival a l’original.

TRADUCTORS JURATS EN ANGLÈS I CASTELLÀ SEGONS EL PAÍS D’ORIGEN

En el cas de les traduccions jurades a l’anglès, el traductor haurà d’emprar una variant d’anglès o una altra, en funció del país on es presentarà la traducció, per la qual cosa és necessari especificar la variant desitjada.

Les traduccions jurades des del castellà fetes a Espanya són vàlides a multitud de paisos. Això no obstant, per saber si la traducció oficial espanyola és vàlida per si sola a un país, haureu de consultar-ho en cada cas a l’ambaixada o consolat del país on aneu a presentar el document. En cas que no sigui vàlida per si sola, haurà de ser legalitzada al Ministeri d’Afers Exteriors i cooperació.

CONTACTEU-NOS

Com podem ajudar-vos? Parleu amb un expert d’Intertext per sol·licitar informació o fer qualsevol consulta.

SOL·LICITEU UN PRESSUPOST ESPECIALITZAT DELS NOSTRES SERVEIS