Traducció de documents oficials

A l’hora de presentar un document oficial redactat en un idioma diferent al del país de l’organisme o institució on s’ha de presentar, en la majoria de casos és necessari acompanyar-lo d’una traducció jurada(també coneguda com a «oficial»). Aquest tipus de traducció es distingeix per dues característiques principals:

1. Du la signatura i segell d’un traductor-intèrpret jurat, nomenat pel Ministeri d’Afers Exteriors.

Com que aquestes traduccions tenen validesa legal, els únics traductors amb poders per realitzar aquest tipus de traduccions són els traductors-intèrprets jurats nomenats pel Ministeri d’Afers Exteriors.

Oferim el servei de traducció jurada per a tot tipus de texts i documents oficials.

2. Té caràcter oficial davant les autoritats

La traducció jurada o oficial té validesa davant les autoritats competents, ja que està segellada i signada per un traductor-intèrpret jurat.

3. Solament es pot lliurar en paper

Tot i que l’original es pot fer arribar al traductor jurat per qualsevol mitjà, una traducció jurada d’un document oficial solament pot anar en paper a causa de la seva natura legal i al fet que ha d’estar signada i segellada pel traductor-intèrpret jurat.

Quant als tipus de documents oficials que solen requerir una traducció jurada, entre els més habituals trobem estatuts de societat, escriptures de constitució, certificats de matrimoni, certificats de naixement, certificats de bona conducta, expedients acadèmics, títols universitaris, informes de seguiment, informes psicosocials i certificats mèdics, encara que aquesta llista no és exhaustiva.

EL SEGELL I EL TIMBRE EN LA TRADUCCIÓ DE DOCUMENTS I TEXTS OFICIALS

Així mateix, convé parlar de dos elements que estan present en la traducció de documents oficials i texts oficials: el segell i el timbre. Vegem les definicions del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans:

SEGELL

1. Trosset de paper estampat amb una determinada figura i amb indicació del seu import, amb el revers engomat per tal que s’adhereixi un cop mullat, emès per una administració postal i destinat a franquejar les trameses confiades als serveis de correus.

2. Marca estampada amb aquest estri.

TIMBRE

1. Marca estampada amb un segell, especialment la que, en el paper on s’estenen certs documents, estampa l’Estat o una altra institució pública, indicant la quantitat que se li ha de pagar en concepte de drets.

2. Marca gravada en un trosset de paper que cal enganxar a un document per a pagar l’impost, a una carta per a franquejar-la o certificar-la, etc.

Aíxí doncs, quan parlem de «segell» fem al·lusió a un segell postal o fiscal o a un en tinta, mentre que, amb «timbre», fem referència al paper timbrat o de determinats documents oficials on figuren les paraules «timbre», «timbre de l’Estat» i «pagaments a l’Estat» i on consta la quantitat pagada, per la qual cosa podem concloure que és una classe d’impost. En documents notarials també figuren timbres en forma de segell o d’adhesius enganxats.

Si necessiteu un traductor de documents oficials o texts oficials, demaneu pressupost sense compromís.

CONTACTEU AMB NOSALTRES

Com podem ajudar-vos? Parleu amb un expert d’Intertext per sol·licitar informació o fer qualsevol consulta.

Guía gratuïta per a la redacció de documentació corporativa multilingüe

Llibre electrònic: "Escribir para traducir"

Guía gratuïta per a la redacció de documentació corporativa multilingüe

ESTALVIA DINERS PLANIFICANT LA TEVA DOCUMENTACIÓ MULTILINGÜE!

SOL·LICITEU UN PRESSUPOST ESPECIALITZAT DELS NOSTRES SERVEIS