Preguntes freqüents

Hi ha tota una sèrie de diferents mètodes per facturar traduccions que varien en funció del país. Tant si s’utilitzen línies estàndard com si es compta per paraules, la base de la facturació acostuma a ser actualment el recompte de MS Word o del programari de traducció assistida. Amb aquesta funció es calculen les paraules o els caràcters que es corresponen amb una determinada quantitat de línies completes. A l’hora de comparar preus, haurieu de tenir en compte com a client si els preus dels oferents fan referència al text d’origen o al text de destinació, ja que el volum de text pot augmentar o disminuir en funció de la combinació de llengües.

És un error la idea, molt estesa, que qualsevol que sàpiga idiomes també està capacitat per traduir. Per fer una traducció eficaç es requereixen coneixements tècnics, un profund domini de la llengua d’origen i una excel·lent capacitat d’expressió en la pròpia llengua. Un traductor professional disposa d’estudis universitaris, d’una formació tècnica complementària i d’una àmplia experiència. Els nostres traductors se sotmeten a un procés de selecció i són especialistes en la disciplina corresponent. A més, els seus treballs passen per un control de qualitat continu que consta de diverses fases on es revisen de manera minuciosa aspectes formals com la integritat, les xifres o el format, així com aspectes de contingut com la comprensió, l’estil o l’ús de terminologia adequada.

És difícil orientar-se en un sector tan ampli com el de la traducció. Hi ha una gran varietat de proveïdors de serveis de traducció: des de traductors autònoms, petites agrupacions de traductors, escoles d’idiomes o empreses de treball temporal que ofereixen traduccions com a servei addicional, fins a empreses de traducció especialitzades. Us recomanem que, si en teniu l’ocasió, visiteu personalment l’empresa per veure les seves oficines i conèixer el personal. Assegureu-vos que disposa de la infraestructura necessària per assumir el vostre encàrrec amb garanties i per fer la feina de manera eficient. Informeu-vos de l’antiguitat de l’empresa, ja que l’experiència en el sector és fonamental. Considereu també factors com ara l’atenció rebuda, l’assessorament professional o el temps que ha necessitat per donar-vos un pressupost. Tot això us ajudarà a fer-vos una idea de la professionalitat i la fiabilitat del servei.

Des del punt de vista tècnic, sempre és millor que una empresa gestioni tot el projecte per garantir una homogeneïtat màxima en la traducció. D’aquesta manera, si el contingut dels manuals està relacionat, és recomanable contactar amb una empresa que pugui assumir tot el volum de feina. En el cas de projectes amb una gran extensió, col·laborem amb altres empreses del sector, la qual cosa ens permet oferir-vos solucions àgils. Escolliu l’opció molt més avantatjosa de tractar directament amb un únic interlocutor que pugui encarregar-se de les tasques de coordinació entre diversos proveïdors en comptes d’assumir-les vós mateix.

Si no s’ha pactat una altra cosa, les traduccions es realitzaran en format Word. Reproduïm el format del text original sense càrrec addicional, sempre que això no requereixi tasques especials de maquetació. Us recomanem que ens lliureu el text en format electrònic en cas que presenti un format complex o inclogui gràfics. Editem, sobreescrivim i generem en els formats específics d’una gran varietat d’aplicacions, com PowerPoint, PageMaker, FrameMaker, QuarkXpress, Excel, Access, etc. Si el client s’encarrega de la maquetació, podem lliurar-vos, si ho desitgeu, textos continus sense atributs de format per facilitar-vos el procés de “copiar i enganxar” en la mesura que es pugui.

Les traduccions oficials són les traduccions realitzades i certificades per un traductor jurat. Els traductors jurats estan legalment autoritzats per confirmar que el text traduït concorda amb el text original, una feina comparable a la d’un notari o un perit. L’activitat com a traductor jurat requereix el corresponent nomenament pel Ministeri d’Assumptes Exteriors o per les institucions autonòmiques responsables. Per rebre el nomenament de traductor jurat cal superar un examen específic o obtenir un determinat títol universitari de traducció. Tots els nostres traductors jurats estan degudament registrats i compleixen tots els requisits formals perquè les seves traduccions tinguin un reconeixement oficial i la seva signatura pugui certificar-se.

Cada text té les seves pròpies necessitats. Això també inclou els articles destinats a la divulgació en publicacions de qualsevol tipus, ja siguin periodístics, científics, tècnics o divulgatius. Es tracta de textos que seran llegits per un públic ampli, per això han d’estar redactats amb una alta qualitat tant en l’àmbit lingüístic com en el tècnic. Oferim diferents qualitats de traducció en funció de les necessitats dels nostres clients; traduïm des de textos per a ús intern fins a textos destinats a la publicació. Podem garantir els millors resultats tècnics en el cas de publicacions de caràcter tècnic o científic, ja que comptem amb un equip de traductors especialitzats en les disciplines més diverses. Una vegada finalitzat el procés de traducció pròpiament dit i els controls de qualitat respectius, el document serà corregit per un redactor o un periodista experimentat amb la finalitat d’elaborar un text final amb un llenguatge clar, fluid, fàcil de llegir i agradable per al lector.

Un traductor i una empresa de traducció són dos conceptes molt diferents. Mentre que un traductor s’encarrega de traduir, una empresa realitza principalment tasques d’organització i de gestió de projectes de traducció. Podreu recórrer directament a traductors si disposeu de la infraestructura necessària (per exemple, un departament de traducció) per organitzar i corregir traduccions, trobar i avaluar traductors, analitzar les necessitats de cada projecte i donar les pautes necessàries per formar equips per a projectes grans i gestionar la vostra pròpia terminologia. Però si aquest no és el cas o un projecte determinat supera les vostres possibilitats, el més encertat és que confieu les vostres traduccions a una empresa especialitzada que satisfaci les vostres necessitats de traducció en totes les llengües i que disposi de l’experiència i els recursos necessaris per poder-vos oferir solucions professionals en els terminis establerts.

La resposta és que en els nostres projectes regulars, no. Encara que en els últims anys s’hagin desenvolupat diversos sistemes de traducció automàtica, no s’han pogut perfeccionar fins al punt d’obtenir un resultat tècnicament satisfactori. Aquestes aplicacions poden traduir textos senzills o amb una sintaxi molt similar, però els resultats són insuficients quan es tracta de textos més complexos. Les llengües naturals presenten unes característiques intrínseques que resulten problemàtiques per a la traducció automàtica. Per exemple, cada persona té una manera pròpia d’expressar-se, no sempre perfecta; la llengua també es pot utilitzar d’una manera creativa per descriure la realitat que ens envolta. Està sotmesa a un procés de canvi continu en el qual és molt difícil seguir el desenvolupament vertiginós de les diferents àrees de coneixement, les innovacions de les quals es van incorporant a la llengua d’ús general. Tot plegat fa que resulti molt costós mantenir un sistema de traducció automàtica en l’estat actual de les tecnologies de processament d’informació. Seguim amb interès l’evolució de la traducció automàtica i duem a terme proves, especialment la seva integració en sistemes de traducció assistida o de llenguatge controlat, per poder oferir-la com a solució en cas de projectes específics.

Encara que els sistemes encaminats a automatitzar completament la traducció no han ofert resultats satisfactoris, s’han desenvolupat amb èxit altres aplicacions que automatitzen parcialment el procés de traducció i que es coneixen com a eines de traducció assistida (la TAO o CAT en anglès). Permeten crear bases de dades lingüístiques denominades “memòries de traducció” que contenen textos ja traduïts i dividits en segments amb unitat sintàctica. Aquestes memòries de traducció són útils sobretot en textos amb un grau important de repetició o per revisar i actualitzar documentació ja existent, ja que permeten reutilitzar textos ja traduïts i homogeneïtzar les traduccions en projectes de gran volum. A més a més, aquests programes ofereixen la possibilitat de treballar amb una gran quantitat de formats, com PowerPoint, PageMaker, FrameMaker, QuarkXpress, HTML, etc., i posen a disposició de l’usuari eines de gestió terminològica, entre moltes altres funcions. A INTERTEXT disposem de les llicències corresponents i treballem amb Translator’s Workbench de Trados i Déjà Vu d’Atril.

Naturalment. Els textos que se’ns confien es faciliten exclusivament i directament a les persones implicades en el procés de traducció. Però, a més a més, tot el nostre personal intern i extern està vinculat a la nostra empresa per mitjà d’un contracte que inclou una clàusula de confidencialitat. Si es tracta especialment d’informació confidencial, es pot formalitzar un acord de confidencialitat específic per a l’encàrrec. En aquest cas, garantim l’anonimat del client i retornem, sota petició, tota la documentació i totes les còpies utilitzades en la traducció.

En aquests casos, recorrem a eines de traducció assistida i creem una memòria específica del client, és a dir, una base de dades de text que ens permet traduir tots els documents del client amb els mateixos criteris i amb una terminologia uniforme. Addicionalment, es pot crear un glossari que contingui la terminologia específica de l’empresa i que es pugui emprar en el moment d’elaborar nous textos descriptius de productes. L’estandardització de la terminologia i la documentació corporativa és una altra possibilitat interessant per aconseguir un resultat de més bona qualitat en traduccions o actualitzacions posteriors i reduir costos gràcies al potencial de reutilització dels textos. D’aquesta manera, a més d’augmentar la qualitat i la uniformitat de la documentació de l’empresa, les traduccions es poden realitzar en un termini més reduït (estalvi de temps) i a un preu inferior (estalvi de costos). Si la vostra empresa recorre a serveis externs de traducció, és aconsellable triar una empresa especialitzada que disposi de l’experiència i les eines de programari adequades.

Sí, el format de documents ja maquetats es pot reutilitzar amb les imatges i els gràfics corresponents. Necessitem disposar del document en suport electrònic i d’informació detallada sobre l’aplicació i la versió amb què s’ha creat, així com, si escau, les tipografies utilitzades. La nostra empresa està capacitada per processar i sobreescriure documents pràcticament en tots els formats de maquetació (PowerPoint, Indesign, Interleaf, PageMaker, FrameMaker o QuarkXpress, html, xml, per esmentar-ne alguns) tant per a Mac com per a PC.

A Espanya, facturem habitualment a partir del recompte del nombre de paraules del text de destinació, és a dir, la traducció. La quantitat exacta de paraules només es coneix una vegada acabada la traducció i el volum del text de destinació varia en funció de la combinació lingüística. Per aquesta raó, apliquem en els nostres pressupostos un percentatge variable per limitar tant com sigui possible les diferències respecte al nombre de paraules esperat. En determinats projectes, i amb acord previ, facturem sobre la base del text d’origen; en aquest cas, els preus per paraula s’adapten a aquest mètode de facturació.

Aquestes pràctiques són impensables si s’ofereix un servei professional i no tenen cabuda en la nostra empresa, ja que traduïm i corregim els textos amb el clar objectiu d’aconseguir el millor resultat des del punt de vista tant tècnic com lingüístic. L’estil i el registre utilitzats han de concordar amb la intenció del text: aquest és el nostre únic criteri.

El terme “localització” inclou molts més aspectes que no pas el de traducció. No sols designa l’adaptació lingüística d’un text a les particularitats culturals d’un mercat, sinó també dels aspectes formals i del contingut. Normalment es localitzen projectes complets com aplicacions informàtiques, videojocs, llocs web, etc. Aquesta feina requereix tasques de gestió especials i una coordinació sense fissures a causa de la seva complexitat i l’envergadura dels projectes.

A la nostra empresa abordem la qüestió des d’un punt de vista pragmàtic. Pensem que les traduccions que ens confien tenen una finalitat concreta i estan destinades a un públic determinat. I com que escrivim per a aquest públic determinat, optem per adaptar-nos a les seves necessitats. Per tant, segurament fem servir més anglicismes en un article tècnic o científic, ja que entre experts de determinades disciplines i en mitjans especialitzats acostuma a ser més habitual l’ús de certs termes en anglès que no pas els equivalents en castellà. En canvi, en un text divulgatiu o destinat a un públic més ampli, pressuposem que el lector disposa de menys coneixements especialitzats i optem més per fer servir termes equivalents en la llengua de destinació.

També et pot interessar: 10 recomanacions

SOL·LICITEU UN PRESSUPOST ESPECIALITZAT DELS NOSTRES SERVEIS