Serveis de traducció financera, econòmica i jurídica

Intertext fem tot tipus de traduccions legals en diversos àmbits com el jurídic, el financer o l’econòmic.

En aquest grup s’inclouen: contractes mercantils, laborals o civils, demandes, recursos, actes, providències i altres documents relacionats amb procediments judicials, extractes de registres mercantils, articles de premsa especialitzada, escriptures, documentació de constitució de societats, estatuts, reivindicacions de marques i patents, informes d’auditoria, balanços, memòries anuals, certificats de naixement i matrimoni, llibres de família, qualificacions acadèmiques i diplomes, presentacions d’empresa, pòlisses d’assegurança, etc.

La traducció jurídica exigeix una gran precisió lingüística, la comprensió dels arcaismes utilitzats en aquest camp i un profund coneixement de la temàtica i terminologia jurídiques, així com dels procediments legals. El mateix s’esdevé amb els textos financers i de comptabilitat, els quals contenen una nomenclatura molt específica. Fa més de dinou anys que traduïm textos jurídics i econòmics per a entitats financeres, auditors de comptes, assessors immobiliaris, comunitats de propietaris, etc., i disposem de traductors especialitzats i traductors jurats en plantilla.

SOL·LICITUD PRESSUPOST

Més sobre traduccions jurídiques

Els nostres traductors

Sol-liciteu un pressupost especialitzat dels nostres serveis